Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ogłasza przetarg nieograniczony na


Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na olejową oraz pomieszczeń magazynowych i socjalno-sanitarnych przy budynku szkoły podstawowej w Dziebałtowie Nowym

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 PLN.) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 16.06.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

  • robót budowlanych: rozbiórkowych, betonowych, murowych, montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej, komina ze stali kwasoodpornej, renowacja tynków, roboty wykończeniowe, montaż wentylatorów w kanałach grawitacyjnych, roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych;

  • kotłowni wodnej niskoparametrowej 90/70 C wyposażonej w kocioł wody niskotemperaturowy typ „VITOPLEX 100” o mocy 225 kW, palnik dwustopniowy, automatyka, zabezpieczenie zładu w układzie zamkniętym naczyniem przeponowym, zabezpieczenie kotła zaworem bezpieczeństwa, pompy obiegów grzewczych i mieszania, zawór trójdrogowy, stacja uzdatniania wody, zbiorniki olejowe bateryjne 4 x 3 m3;

  • szafy głównej, instalacji oświetleniowej, zasilanie urządzeń technologicznych, automatyki kotłowej i urządzeń towarzyszących, montaż układów sygnalizacji stanów awaryjnych, połączeń wyrównawczych, systemu ochrony od porażeń i instalacji bezpieczeństwa 24 V;

  • odcięcie i demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego otwartego i istniejącej instalacji odpowietrzenia centralnego, demontaż istniejących zaworów grzejnikowych, płukanie instalacji, montaż: zaworów i głowic termostatycznych, kurków grzejnikowych powrotnych, odpowietrzników z zaworem stopowym, regulacja instalacji poprzez nastawy zaworów termostatycznych, płukanie instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): 70 dni od momentu udzielenia zamówienia

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone

w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

  1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: kotłowni olejowej lub gazowej o mocy minimum 225 kW

  2. przedmiot zamówienia musi być wykonany w ciągu 70 dni od daty udzielenia zamówienia

  3. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 2 500,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 21.08.2004 r.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych
dn. 22.04.2004 r.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:52
Redaktor: Administrator