Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na


Dokończenie budowy hali sportowej

przy zespole oświatowym w Stadnickiej Woli


 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 70,00 PLN.) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 14.07.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • roboty budowlane wykończeniowe hali sportowej (dach hali, ścianki działowe, ślusarka i stolarka, tynki i malowanie wewnętrzne, podłoża posadzek, posadzki, podłoga sportowa, dźwig osobowy, elewacja);

  • roboty instalacyjne wod-kan, wentylacja mechanicznea, c. o. i ciepła do wentylacji, wewnętrzna instalacja elektryczna i instalacja teletechniczna;

  • roboty zewnętrzne – roboty drogowe, tereny zielone

  • dostawa i montaż wyposażenia sportowego hali.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): 01.12.2004 r. – 30.07.2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone

w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

  1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: sali gimnastycznej lub hali sportowej

  2. przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie od 01.12.2004 r. do 30.07.2005 r.

  3. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 50 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 18.09.2004 r.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 21.05.2004 r.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:16
Redaktor: Administrator