Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, 
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Końskie”


Wspólny słownik zamówień CPV 60.11.50.00.


Termin wykonania usługi 01.09.2004 r. do 24.06.2005 r.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena wykonania.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł.

 

Szczegółowy zakres robót i inne wymagania stawiane oferentom określa Specyfikacja I.W.Z. którą można odebrać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich,
ul. Partyzantów 1.

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 02.08.2004r. do godz. 850 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2004r. o godz. 900 w obecności oferentów.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:53
Redaktor: Administrator