Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Latański Marcin

Adres

ul. Zamkowa 21

Kod pocztowy

26-200

Miejscowość

Końskie

Województwo

Świętokrzyskie

Telefon

(0 41) 372 34 96

Faks

(0 41) 372 34 96


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

WODOMIERZE”- (NOWE)

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią (nowe) wodomierze:

DN 15-20 klasa B

DN 25-40 klasa C


II.1.5) Nomenklatura


II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot


33. 25. 21. 10. -5II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Wartość zamówienia: 50.000,00 zł

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Od dnia podpisania umowy do 31.05.2005r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium

NIE

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

  1. spełniają warunki wskazane w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

  2. spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  3. złożą oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego

  4. akceptują istotne warunki umowy, wskazane w projekcie umowy (załącznik do SIWZ)

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Najniższa cena

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 24.06.2004r. godz. 900

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dzień: 24.06.2004r.

Godzina: 1000

IV.3.3) Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data : 24.06.2004r. Godzina: 1100

Miejsce : siedziba Zamawiającego – Dział Techniczny


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:17
Redaktor: Administrator