Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH

26-200 KOŃSKIE ul. ZAMKOWA 21

telefon: (0-41) 372-34-96 Sekretariat

fax: (0-41) 372-34-96

NIP: 658-02-01-059

REGON:290514790


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. EURO na


Dostawę materiałów instalacyjnych na sieć wod –kan.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, lub drogą pocztową do dn.28.07.2004r. do godz. 900


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby bieżące zakładu.


 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2005r.

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone w art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Zamawiający nie wymaga wadium.

 • Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, (sekretariat)

 • Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2004r. do godz. 1000

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2004r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego (dział techniczny)

 • Termin związania ofertą 30 dni

 • Uprawniony do kontaktów – Marcin Latański


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:51
Redaktor: Administrator