Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania na wykonanie zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8,3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i części działki 3129/2 położonych w Końskich w rejonie ulic Partyzantów i Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu” na wykonawcę została wybrana firma

Mirosław Wiśniewski

Urbanistyka i Architektura sp. z o. o. Pracownia Projektowa

90–350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25.

Wartość wybranej oferty wynosi 10 980,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/10/19 10:29:05
Redaktor: Administrator