Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie” i „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie" na wykonawcę zostało wybrane
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach
25-214 Kielce, ul. Żołnierzy Radzieckich 21.

Wartość wybranej oferty wynosi 11 956,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100).

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:22
Redaktor: Administrator