Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zamówienia publiczne w roku 2005

Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Opracowanie koncepcji oraz wstępnej analizy wykonalności na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Baczyna – Paruchy, gm. Końskie, odwodnienie ulic w miejscowości Nieświń gm. Końskie, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów gm. Końskie"  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2006 roku”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia dodatkowego dla Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia dodatkowego dla Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia dodatkowego dla Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji oraz wstępnej analizy wykonalności na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Baczyna – Paruchy, gm. Końskie, odwodnienie ulic w miejscowości Nieświń gm. Końskie, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów gm. Końskie“ CPV – 93.90.00.00-7  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Końskie w wysokości do 2 000 000 zł”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2006 roku”. CPV – 21.12.53.00-8, 21.12.54.00-9, 25.24.71.00-5, 30.19.21.13-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów”. CPV – – 93.90.00.00.-7  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 001221 T Piła – Szabelnia – Pomyków w km 0+633-61624;1+094 na terenie gminy Końskie"  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego do Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli" CPV – 30.24.10.00-0, 30.23.12.50-4, 36.67.00.00-8, 29.71.23.00-6, 31.62.53.00-6, 32.54.30.00-1, 32.41.00.00-0  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie zimowym 2005/2006”  więcej >


Przetarg nieograniczony na zakup bonów towarowych  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie w 2005r".  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie zimowym 2005/2006  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie zimowym 2005/2006”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowa nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości: Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn gm. Końskie” CPV – 74.23.22.20-2  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Dostawa wraz z montażem urządzeń (hydromasaże, prysznice, sauna fińska) w budynku Pływalni Miejskiej w Końskich  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie w 2005r.”. CPV – – 93.90.00.00.-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie zimowym 2005/2006"  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania na „Wymianę pokrycia dachowego budynku OSP w Kornicy gm. Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na "Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Końskie w wysokości do 2 000 000 zł" CPV – 66.13.00.00-0  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Malowanie i drobna naprawa uszkodzonych poręczy mostowych na ciekach w miejscowościach: Górny Młyn, Izabelów i w Końskich ul. Mostowa oraz malowanie elementów stalowych kładki nad torami kolejowymi w Końskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę: Zadania nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i audytu energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, Zadania nr 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i audytu energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie, Zadania nr 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i audytu energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Końskich, Zadania nr 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i audytu energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 46 w Końskich  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę: Zadanie nr 1 - opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Kornica, Zadanie nr 2 - opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Wincentów, Zadanie nr 3 - opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Sielpia Zadanie nr 4 - opracowanie studium wykonalności na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Spacerowej w Końskich  więcej >


Wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „Dostawę wraz z zainstalowaniem zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Modliszewicach”.  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa wraz z montażem urządzeń (hydromasaże, prysznice, sauna fińska) w budynku Pływalni Miejskiej w Końskich”. CPV -29.83.41.00-5  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”  więcej >


Wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego (drukarki, skaner, zestaw komputerowy) dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”.  więcej >


Wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „ Przebudowa dróg gminnych: ul. Graniczna w Rogowie w km 0+152-0+420 oraz ul. Łąkowa w Dyszowie w km 0+000-0+525na terenie gminy Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Kornicy gm. Końskie“ CPV – 45.26.12.10-9  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„Dostawa wraz z montażem urządzeń (hydromasaże, prysznice, sauna fińska) w budynku Pływalni Miejskiej w Końskich”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Malowanie i drobna naprawa poręczy mostowych na ciekach w miejscowościach: Górny Młyn, Izabelów i w Końskich ul. Mostowa oraz malowanie poręczy oraz elementów konstrukcyjnych stalowych na kładce nad torami kolejowymi w Końskich”. CPV – – 45.44.21.80-2  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej Nr 001221 T Piła – Szabelnia - Pomyków w km 0+633-1+094 na terenie gminy Końskie” CPV – 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu” CPV – 74.25.10.00-3  więcej >


Wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przebudowy chodnika przy szkole w miejscowości Modliszewice przy ul Gasińskiego”.  więcej >


Przetarg nieograniczony na  „Dostawa wraz z zainstalowaniem zestawu hydroforowego na ujęciu wody w Modliszewicach“ CPV – 29.12.24.80-8, 31.15.50.00-7, 31.21.33.00-5, 50.91.00.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa sprzętu komputerowego (drukarki, skaner, zestaw komputerowy) dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich” CPV – 30.23.12.00-9, 30.21.61.10-0, 30.23.32.31-9, 30.23.32.32-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie studiów wykonalności na: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Kornica, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Wincentów, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ściekówi przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Sielpia, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Spacerowej w Końskich“ CPV – 93.90.00.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na  „Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz studiów wykonalności na: przystosowanie budynku szkolnego w Jeżowie na cele mieszkaniowe, zmianę sposobu użytkowania małego biurowca KZO na lokale socjalne“ CPV – 74.22.20.00-1, 93.90.00.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji oraz wstępnej analizy wykonalności na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Baczyna – Paruchy, gm. Końskie, odwodnienie ulic w miejscowości Nieświń gm. Końskie, budowę mieszkań socjalnych w Końskich, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów gm. Końskie“ CPV – 93.90.00.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i audytów energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w następujących budynkach: Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Końskich, Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie, Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich, Przedszkola Samorządowego nr 4 w Końskich, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, Budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 46 w Końskich, Hali Sportowej przy ul. Stoińskiego w Końskich„ CPV – 74.22.20.00-1, 74.12.12.00-5  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zmiana systemu ogrzewania – zmiana paliwa olejowego na gazowe w kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich przy ul. Warszawskiej 38”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup wyposażenia uzupełniającego (mebli, sprzętu, pomocy naukowych) dla Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”.  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Przebudowa dróg gminnych: ul. Graniczna w Rogowie w km 0+152÷0+420, oraz ul. Łąkowa w Dyszowie w km 0+000÷0+525 na terenie gminy Końskie”.CPV -45233220-7  więcej >


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich, ul. Partyzantów 1 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dowóz koksu 45t CPV-10321000-9 i węgla 46t CPV-10110000-7 do placówek oświatowych – szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie gminy Końskie na sezon zimowy 2005/2006.  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Dostawa wraz z montażem urządzeń (hydromasaże, prysznice, sauna fińska) w budynku Pływalni Miejskiej w Końskich”. CPV -29.83.41.00-5  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zmianę systemu ogrzewania-zmianę paliwa olejowego na gazowe w kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich przy ul. Warszawskiej 38”. CPV -45.33.30.00-0  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich, ul. Partyzantów 9”  więcej >


Wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Projekt budowlano – wykonawczy „budowy przedłużenia ul. Kieleckiej na odcinku od ogródków działkowych do połączenia z ul. Staszica w Końskich wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania tego przedsięwzięcia.  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Wykonanie przebudowy chodnika przy szkole w miejscowości Modliszewice przy ul. Gasińskiego”. CPV – 45233222-1  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zakup wyposażenia uzupełniającego (mebli, sprzętu, pomocy naukowych) dla Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”. CPV -36.15.00.00-7, 36-67.00.00-8, 36.50.00.00-6, 30.23.11.00-8, 36.15.30.00-8  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich, ul. Partyzantów 9”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Administrowanie szaletem miejskim położonym przy Placu Kościuszki w Końskich w okresie od 01.08.2005 r. do 31.07.2008 r.”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.”  więcej >


Przetarg nieograniczonym na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów na terenie Gminy Końskie” CPV 60113100-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zapewnienie opieki bezdomnym psom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem we wsi Modliszewice gm. Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełnienia utwardzenia placu szkolnego „Patio” kostką brukową.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Administrowanie szaletem miejskim położonym przy Placu Kościuszki w Końskich w okresie od 01.08.2005 r. do 31.07.2008 r. CPV – 70.30.00.00-4  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000 r.“  więcej >


Przetarg nieograniczony na zmianę systemu ogrzewania i budowę dodatkowego systemu ogrzewania wody basenowej i c.w.u. Pływalni Miejskiej w Końskich, CPV – 40.42.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0  więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie uzupełnienia utwardzenia placu szkolnego „Patio” kostką brukową  więcej >


Przetarg nieograniczony na Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c. o. i c. w. u. w budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich, ul. Partyzantów 9 CPV – 45.33.11.10-0, 45.33.11.10-7, 45.45.00.00-6  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Systematyczne opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegającym na: - remoncie kapitalnym sanitariatów dziewcząt i chłopców na I piętrze w SP Nr 2 według opracowanej uproszczonej dokumentacji technicznej do wglądu w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich przy ul. Polnej 6. PKWiU 45.21.15-00.30  więcej >


Przetarg nieograniczony na Projekt budowlano-wykonawczy budowy przedłużenia ulicy Kieleckiej na odcinku od ogródków działkowych do połączenia z ulicą Staszica w Końskich wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia niezbędnego do funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Droga nr 728 – długość projektowanego odcinka 1,85 km. CPV – 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Sporządzenie projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000r.” CPV – 74250000-6  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich”.  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Odbudowę kapliczki w Parku Miejskim w Końskich polegającą na wykonaniu prac remontowo – konserwatorskich”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont ulicy Kąpielowej w Sielpi gmina Końskie”  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem we wsi Modliszewice gm. Końskie” CPV – 74.23.22.20-2, 74.23.20.00-4  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Systematyczne opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Końskie.” CPV – 90121000 - 0  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia gm. Końskie wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica zawarty pomiędzy ulicami: Warszawską, Staszica i Wjazdową wraz z przyległymi do niej od strony zachodniej terenami ograniczonymi od południa drogami o numerach działek: 488/3, 488/2, 488/1, 222/1, drogami powiatowymi nr 15637 Końskie – Nałęczów, nr 15635 Kornica – Proćwin i linią kolejową Skarżysko Kamienna – Koluszki wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu“  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont ulicy Kąpielowej w Sielpi gm. Końskie CPV – 45233252-0  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo - żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem, wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla oraz wyrównanie istniejących nawierzchni dróg przy pomocy równiarki drogowej na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2005 roku”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Końskie w 2005 r.”  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na przebudowę kotłowni i wprowadzenie dodatkowego systemu ogrzewania wody basenowej pływalni miejskiej w Końskich, ul. Warszawska 38, oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kotłowni koksowej na gazową wraz z wymiana instalacji c. o. i c. w. u. w budynku gimnazjum nr 2 w Końskich, ul. Partyzantów 9”  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont Pomnika Partyzantów znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich CPV – 45453000-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na Odbudowę kapliczki w Parku Miejskim w Końskich polegającą na wykonaniu prac remontowo - konserwatorskich CPV – 45.45.30.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na Zapewnienie opieki bezdomnym psom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Końskie CPV – 93.90.00.00-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia gm. Końskie wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica zawarty pomiędzy ulicami: Warszawską, Staszica i Wjazdową wraz z przyległymi do niej od strony zachodniej terenami ograniczonymi od południa drogami o numerach działek: 488/3, 488/2, 488/1, 222/1, drogami powiatowymi nr 15637 Końskie – Nałęczów, nr 15635 Kornica – Proćwin i linią kolejową Skarżysko Kamienna – Koluszki wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu“ CPV – 74251000-3  więcej >


Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na przebudowę kotłowni i wprowadzenie dodatkowego systemu ogrzewania wody basenowej pływalni miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38, oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kotłowni koksowej na gazową wraz z wymianą instalacji c. o. i c.w.u. w budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich ul. Partyzantów 9. CPV 74232120-1  więcej >


Wynik rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych w mieście Końskie w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 listopada 2007 r”  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno – asfaltową na gorąco oraz w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2005 roku. CPV – 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7  więcej >


Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo – żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem, wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla oraz wyrównanie istniejących nawierzchni dróg przy pomocy równiarki drogowej na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2005 roku. CPV – 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7  więcej >


Zakład Energetyki Cieplnej zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego w zakresie ciepłownictwa miasta Końskie.  więcej >


Przetarg nieograniczony na Mechaniczne zamiatanie ulic gminnych na terenie miasta Końskie w okresie od 1 kwietnia 2005 roku do 30 listopada 2007 roku.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/28 14:02:55
Redaktor: Administrator