Miasto i Gmina Końskie

szukaj >Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania pn: „Wykonanie projektu stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.”

 

Dokumentacja powinna zawierać :

1. Plan strefy płatnego parkowania (wykonany na podkładach map w skali 1:500 oraz w postaci tabel z nazwą ulicy, zarządcą drogi itp.), a w tym:

 • inwentaryzację parkingów i miejsc dla parkowania pojazdów w centrum miasta i wokół centrum,

 • propozycję rozlokowania płatnych miejsc parkingowych,

 • propozycje tzw. podstref zróżnicowanych pod względem ceny za parkowanie.

 1. Projekt organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania (oznakowanie pionowe i poziome) oraz wokół niej.

 2. Wytyczne do przebudowy i rozbudowy ulic, w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych i usprawnienia ruchu w centrum miasta.

 3. Analiza finansowa sposobu poboru opłat w strefie płatnego parkowania (w przypadku zastosowania urządzeń technicznych służących do poboru opłat, podać miejsce ich rozmieszczenia)

5. Informacje analityczne w postaci tabel i zestawień, zawierające między innymi :

 • nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia strefy płatnego parkowania,

 • planowane przychody obliczone dla przykładowych stawek za parkowanie (np. 1,5 zł/godzinę, 1,8 zł/godzinę, 2,0 zł/godzinę) za jeden rok ,

 • informacje dotyczące sposobów kontroli odpłatności za parkowanie na tle rozwiązań systemów kontroli stosowanych w Polsce.

Projekt należy opracować zgodnie z :

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy w Końskich;

 • Projektem Planu Ochrony Parku Kulturowego miasta Końskie ;

 • Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn zm.) ;

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

  • Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn.zm.);

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Projekt należy przedłożyć w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD, w formatach doc (WORD), xls ( EXCEL).

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.Pożądany termin realizacji zamowienia – 31 marca 2006r.Oferty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Projekt stref płatnego parkowania” należy składać do dnia 20.01.2006 r. do godz. 9.00 w sekretariacie (pok. 24) Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul.Partyzantów 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2006r. o godz. 10.00 w pokoju nr 37 tut. Urzędu.Zaproszenie do złożenia oferty można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pokój nr 37)

Tel: ( 0-41) 372-32-49, Fax: 041 372 29-55

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/11 12:08:17
Redaktor: Administrator