Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie.

CPV –  45.26.12.10-9

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie, obejmująca wykonanie robót:

     rozbiórkowych istniejącego pokrycia z płyt azbestowo – cementowych, rynien i rur z blachy oraz utylizacja płyt azbestowo – cementowych,

     pokrywczych – wymiana krokwi, płatwi, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, pokrycie blachą powlekaną np. trapezową wraz z obróbkami blacharskimi, montaż rynien dachowych i rur spustowych,

     wymiana stolarki okiennej

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:  45 dni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

·        spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·        spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

·        przyjmują warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim charakterem i złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

5.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień, oraz kserokopią potwierdzającą przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

6.    Zezwolenie wydane przez Starostę Powiatu Koneckiego (decyzja) zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r.(Dz. U. 04.71.649) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu koneckiego.

7.    Kosztorys ofertowy.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                     z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·       w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135.

·       w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49,               wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Pliki do pobrania:
       2006p15_siwz.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/06/21 12:40:20
Redaktor: Administrator