Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Końskich.”


CPV-45453000-7


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Końskich.

Prace remontowo - konserwatorskie polegać będą na usunięciu zniszczeń obiektu, przywrócenie mu estetycznego wyglądu i zabezpieczenie elementów pomnika przed niszczeniem.

W/w prace należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Powierzchnia pomnika :

 • płaskorzeźby - 12,00m2

 • rzeźba pełna Matki Boskiej - 10,00m2

 • powierzchnie płaskie - 54,80m2


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • przyjmują warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

   1. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim charakterem i złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

   5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania w tym co najmniej 1 osobę z wykształceniem o profilu konserwatorskim posiadającą kwalifikacje konserwatorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. 150 poz. 1579)

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipca 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Grażyna Jabłońska – Inspektor Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530


 


Końskie, dn. 03.07.2006 r.

ZP.-341/16/1/2006 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót remontowo – konserwatorskich Pomnika Ofiar Egzekucji w Końskich w 1943r. usytuowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Końskich.”
 
Zamawiający wprowadza następującą modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Do załącznika do SIWZ - Program Prac Konserwatorskich dodaje się pkt 3 o brzmieniu:
3. Program prac konserwatorskich:
a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej
b) Umycie powierzchni pomnika gorącą wodą pod ciśnieniem
c) Dezynfekcja preparatem biobójczym
d) Zabezpieczenie korodujących prętów zbrojeniowych
e) Wypełnianie szczelin i podklejanie łuszczących się fragmentów zaprawy dyspersją wodną żywicy epoksydowej gwarantującej maksymalną wytrzymałość przy zachowaniu porowatości spoiny
f) Spajanie dużych elementów ze sobą przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej
g) Uzupełnianie ubytków zaprawą mineralną o kolorze i właściwościach zbliżonych do oryginału
h) Hydrofobizacja impregnatem o właściwościach biobójczych
i) Scalenie kolorystyczne – w razie konieczności.
 

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:45:59
Redaktor: Administrator