Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

 O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu procedury w trybie negocjacji z ogłoszeniem na

 

„Dostawę wiat przystankowych wraz z ich montażem

na terenie miasta i gminy Końskie”

 

CPV – 45.21.33.11-6

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Zadanie 1.

Dostawa i montaż 4 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Końskie o następujących parametrach technicznych:

-        konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej lub malowanej proszkowo,

-        dach płaski wykonany z blachy ocynkowanej lakierowanej lub malowanej proszkowo,

-        przeszklenie ścian – szkłem hartowanym o grubości co najmniej 8 mm, powierzchnie przeszklone 60 ÷ 80 %

-        szerokość 350 ÷ 370 cm,

-        głębokość 80 ÷ 100cm,

-        wysokość 230 ÷ 250 cm,

-        wyposażenie: ławka (ok. 2/3 szer. wiaty), tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci.

Wiata przystankowa powinna być trwale zamocowana do gruntu za pomocą i kotew na ławie fundamentowej. 

 

Zadanie 2.

Dostawa i montaż 11 szt. wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Końskie o następujących parametrach technicznych:

-        konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej lub malowanej proszkowo,

-        dach płaski wykonany z blachy ocynkowanej lakierowanej lub malowanej proszkowo,

-        przeszklenie ścian – szkłem hartowanym o grubości co najmniej 8 mm, powierzchnie przeszklone 60 ÷ 80 %

-        szerokość 350 ÷ 370 cm,

-        głębokość 80 ÷ 100cm,

-        wysokość 230 ÷ 250 cm,

-        wyposażenie: ławka (ok. 2/3 szer. wiaty), tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci.

Wiata przystankowa powinna być trwale zamocowana do gruntu za pomocą i kotew na ławie fundamentowej. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie licząc od daty podpisania umowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 3 dostawy z których każda obejmowała dostawę wraz z montażem minimum 5 wiat przystankowych

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d)     Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw, z których każda obejmowała dostawę wraz z montażem minimum 5 wiat przystankowych, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający zaprosi do składania ofert 10 Wykonawców, którzy spełnią wszystkie wymienione w ogłoszeniu warunki.

 

Dokonując oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający oprócz postawionych powyżej warunków, które muszą spełniać wykonawcy zastosuje następujące mierniki kwalifikacji:

Za każdą zrealizowaną dostawę (powyżej 3) polegającą na dostawie wraz z montażem minimum 5 wiat przystankowych wykonawca otrzyma 1 punkt. Zamawiający będzie brał pod uwagę dostawy zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 10, zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów za doświadczenie.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria oceny ofert: cena 100 %

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 12 lipca 2006 r o godz: 900

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz instrukcję dla wykonawców można odebrać w siedzibie zamawiającego (pokój 37), można go także odebrać za pośrednictwem poczty.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

·          w zakresie dotyczącym procedury prowadzonego postępowania - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/07/04 12:14:58
Redaktor: Administrator