Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”

 

CPV – 74.25.10.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Zamówienie dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej w skali 1:1000, oraz sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko, oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Pożądany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1. spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami wpisu na listę członków właściwej Izby Architektów o statusie czynnym na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18 lipca 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Antoni Wiktorowicz, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 135.

· w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137 fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,

Informacje można uzyskać w godz: 730 -1530

 


 

Końskie, dn. 13.07.2006 r.

ZP.-341/17/1/2006

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”

 

Zamawiający wprowadza następujące uzupełnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W Rozdziale B „Instrukcja dla wykonawców” pkt 2.2 f ), oraz w Rozdziale D „Formularz oferty przetargowej” pkt. 8 d) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami wpisu na listę członków właściwej Izby Urbanistów lub Architektów o statusie czynnym na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:47:01
Redaktor: Administrator