Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 - 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Projekt wykonawczy niezbędny do przebudowy ulic Warszawskiej, Starowarszawskiej i Piłsudskiego w Końskich leżących w ciągach dróg wojewódzkich nr 728 i 746"

CPV - 74.23.20.00-4

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 - 1530, lub drogą pocztową.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie:
bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy dróg woj. Nr 728 oraz Nr 746 w Końskich, przy zachowaniu następujących warunków: drogi Nr 728 i 746 klasy G, kategoria obciążenia ruchem KR IV; nośność nawierzchni 115kN; prędkość projektowa 50km/h ( obszar zabudowany);

 

Zakres opracowania projektowego:
Projekt wykonawczy ( 4 egz. ) należy wykonać z podziałem na dwa etapy realizacyjne:

Etap I odcinek drogi wojewódzkiej Nr 728 od ulicy Wojska Polskiego ( bez skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Starowarszawską ) do ul. Marszałka Piłsudskiego - ciąg ulicy Warszawskiej i od ul. Warszawskiej do ul. Kazanowskiej - ciąg ulicy Marszałka Piłsudskiego obejmował będzie projekt wzmocnienia i wyrównania istniejącej nawierzchni w odniesieniu do projektowanej niwelety drogi z przyjęciem jako granicznej wartości podniesienia niwelety 8 cm. Projekt wykonać należy z zachowaniem istniejącej szerokości nawierzchni ( od 8,1 do 8,6m ulica Warszawska, od 7,4 do 10,6m ulica Starowarszawska, od 10,1 do 10,3m ulica Piłsudskiego, od 6,85 do 10,6 ulica Warszawska drugi kierunek) oraz z uwzględnieniem wymiany istniejących chodników na odcinkach o złym stanie technicznym, tj. na odcinku ulicy Starowarszawskiej po stronie prawej i lewej w sąsiedztwie posesji Nr 7 oraz na jednokierunkowym odcinku ulicy Warszawskiej ( kierunek na Warszawę) w sąsiedztwie posesji Nr 15 po stronie lewej, a także z uwzględnieniem wymiany nawierzchni na zatoce autobusowej w ulicy Warszawskiej drugi kierunek. Technologia robót nawierzchniowych uzgodniona zostanie przez tut. Zarząd Dróg po przedstawieniu projektowanej niwelety drogi . Odwodnienie powierzchniowe poprzez zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z ewentualną budową dodatkowych wpustów ulicznych, a na odcinku ulicy Piłsudskiego przy spadkach podłużnych mniejszych od 1% należy zaprojektować ściek przykrawężnikowy.

Etap II odcinek drogi wojewódzkiej Nr 728 od ul. Wojska Polskiego do ulicy Staszica - ciąg ul. Warszawskiej i ul. Starowarszawskiej oraz odcinek drogi wojewódzkiej Nr 746 od ul. Kazanowskiej do ul. Kpt. Stoińskiego - ciąg ulicy Marszałka Piłsudskiego o szerokości zmiennej od 8,2 do 10,0 m. Zaprojektować naprawę istniejącej nawierzchni poprzez cienką warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną z zachowaniem istniejących chodników w dobrym stanie technicznym. Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących kratek ściekowych, na odcinkach o spadku podłużnym mniejszym niż 1% zaprojektować ściek przykrawężnikowy.

 

Zawartość projektu wykonawczego drogowego ( 4 egz.):

Opis techniczny, w tym:

opis techniczny wraz z ewentualnymi uzgodnieniami;

obliczenie objętości robót ziemnych;

obliczenie powierzchni i objętości frazowania nawierzchni;

tabela wyrównań nawierzchni;

tabela humusowania i obsiania trawą pasów zieleni;

wykaz zjazdów na posesje ( w zakresie przewidzianym do przebudowy );

Część rysunkowa w tym:

plan orientacyjny;

plan sytuacyjny w skali 1:500 z urządzeniami inżynierskimi przewidzianymi do przebudowy

na formacie wstęgowym A4 na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych do celów

projektowych;

profil podłużny drogi wojewódzkiej z niweletą chodników (prawego i lewego);

przekroje poprzeczne z rzędnymi ogrodzeń , bram wjazdowych, wejść do budynków na

odcinkach ścisłej zabudowy obejmujące pełną szerokość istniejącego pasa drogowego;

przekroje normalno-konstrukcyjne w punktach charakterystycznych;

rysunki szczegółowe np. szczegóły odwodnienia, szczegół zjazdu.

Dokumentacja przetargowa ( 2 egz. na piśmie i 2 na płytce CD ):

przedmiar robót;

kosztorys ofertowy;

kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o SST oraz o bazę średnich cen regionalnych ŚZDW w Kielcach;

komplet szczegółowych specyfikacji technicznych

Projekty przebudowy kolizji wraz z uzgodnieniem warunków przebudowy z gestorami sieci znajdujących się w pasie drogowym, o ile zajdzie taka potrzeba.

 

Projekt należy opracować zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z 2003r.);

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 43, poz. 430 z 1999r. ze zmianami).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Pożądany termin realizacji zamówienia:
Etap I - do 30 sierpnia 2006 r. (36 dni od daty podpisania umowy)
Etap II - do 30 października 2006 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

przyjmą warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

Wykaz projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wadium - nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert:
cena - 70 %
termin wykonania I etapu zadania - 30 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2006 r o godz: 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2006 r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia - Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl, Informacje można uzyskać w godz: 7.30-15.30

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:47:23
Redaktor: Administrator