Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic:16 Stycznia, Majora Hubala  i Południowej oraz graniczącego w części południowej  z terenami leśnymi,  wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”

 

CPV – 74.25.10.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pokój  nr 137, w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem planu dla obszaru obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 16 Stycznia, Majora Hubala i Południowej oraz graniczącego w części południowej z terenami leśnymi w skali 1:1000. Powierzchnia obszaru opracowania wynosi ok. 138,8 ha.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

o       spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

o       nie podlegają wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,

o       wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

o       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 marca 2006r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Antoni Wiktorowicz, tel. (0-41) 372-32-49   wew. 135.

·          w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/03 13:38:14
Redaktor: Administrator