Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

Remont drewnianego (tymczasowego) mostu na rzece Młynkówka

na drodze Barycz - Kornica gmina Końskie.

CPV – 45.22.11.11-3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu drewnianego polegający na:

rozbiórce całego starego pokładu jezdnego,

wzmocnieniu podpory od strony Kornicy (przyczółek betonowy),

wykonaniu nowego pokładu jezdnego wraz z barierami mostowymi

odnowienie belek nośnych i stężeń poprzez malowanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2006 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu remontu mostu,

d) dysponują narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.(w tym: samochód skrzyniowy do przewozu materiału drewnianego, dźwig do 6 Mg do podniesienia i opuszczenia dźwigarów nośnych, piła mechaniczna spalinowa do cięcia drewna, samochód do przewozu betonu gotowego – typu „gruszka”)

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu mostu każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

e) Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, a w tym: samochód skrzyniowy do przewozu materiału drewnianego, dźwig do 6 Mg do podniesienia i opuszczenia dźwigarów nośnych, piła mechaniczna spalinowa do cięcia drewna, samochód do przewozu betonu gotowego – typu „gruszka”.

f) Kosztorys ofertowy.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Tadeusz Pasiński, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:48:45
Redaktor: Administrator