Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Końskie

26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na 

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 490

w m. Barycz w km 0 + 000 ÷ 0 + 400

tj. na długości400 m.”


CPV – 45.23.32.20-7


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr ew. gr. 490 w m. Barycz w km 0 + 000 ÷ 0 + 400 tj. na długości 400 m”

Roboty będą polegały na :

- wzmocnieniu istniejącej podbudowy poprzez wyrównanie kruszywem łamanym 0/31,5

grubość warstwy 7 cm,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 (3 cm),

- wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na powierzchni 1 920 m2,

- obustronnym uzupełnieniu poboczy kruszywem 0/31,5 na szerokości po 0,5 m.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

   1. spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

   2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   3. wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty , które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia

   4. dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zadania

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

 5. Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa,

 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania a w tym: wytwórnia mas bitumicznych (WMB), układarka masy bitumicznej, walce – stalowe, ogumione, równiarka

 7. Kosztorys ofertowy.

 8. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert:    cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2006 r. o godz: 1030 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146.

 • w zakresie dot. procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49  wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/04 13:03:22
Redaktor: Administrator