Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

"Modernicacja budynku remizy OSP w Dziebałtowie Nowym"


CPV-45.45.00.00-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku remizy OSP w Dziebałtowie Nowym.

Zakres prac obejmuje:

ZADANIE NR 1

 • wykonanie tynków zewnętrznych części dobudowanej cementowo-wapiennych 1/1/6 kategorii III gr.1,5 cm. wraz z malowaniem farbami akrylowymi nawierzchniowymi 232,00 m2

 • docieplenie ścian części istniejącej (garażu) styropianem gr.8 cm w systemie ATLAS STOPTER lub równoważnym z wykonaniem tynków cienkowarstwowych również w tym systemie 125,50 m2

 • wykonanie trzonu kuchennego o wym , 170 x 90 x 80 cm. z kafli kpl.1

 • wykonanie cokołu przyściennego o wysokości 10 cm z płytek podłogowych w całości pomieszczeń budynku 19,60 m2 (płytki podłogowe Inwestora)

 • ułożenie płytek ściennych (płytki ścienne Inwestora) 33,40 m2

 • montaż żaluzji okiennych o pow. do 1 m2 szt.3

 • wykonanie podbitek okapu z elementów winylowych „SIDING” 29,50 m2

 • wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych L=2m H = 1,50m - mb. 24

 • montaż siatki ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego o oczkach 50 x 50 mm Ø 3,0 mm 31,5 m2

 • montaż grzejników elektrycznych : 2000W - 2 szt., 1500 W - 4 szt, 1000W - 5 szt, 500 W - 10 szt – kpl.21

ZADANIE NR 2

 • montaż zbiornika szczelnego na ścieki prefabrykowanego o pojemności 10m3 - kpl.1

 • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV 150 mm wraz ze studzienką przelotową Ø 800 - 11,50m

 

ZADANIE NR 3

 • wykonanie utwardzonego parkingu przed budynkiem remizy OSP:

 • z płyt żelbetowych ażurowych o wym. 60 x 40 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm. i podbudowie tłuczniowej 30-63 mm o grub. 20 cm - 94,0 m2

 • z płyt żelbetowych ażurowych o wym. 60 x 40 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm. i warstwie odsączającej o grub. 20 cm 140,0 m2


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • przyjmują warunki określone w projekcie umowy


Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia.Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 sierpnia 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:51:45
Redaktor: Administrator