Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

 „Likwidację przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”

CPV – 45.26.19.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli gm. Końskie. Zakres prac naprawczych obejmuje:

o       usunięcie istniejących obróbek blacharskich po uprzednim demontażu blachy dachówkowej przy wadliwych obróbkach i wykonanie nowych zgodnie ze sztuką budowlaną z jednolitego materiału i z odpowiednimi zakładami,

o       wymianę uszkodzonych mechanicznie arkuszy blachodachówki,

o       wymianę pokrycia dachowego nad pomieszczeniem magazynu na odpadki,

o       wykonanie prawidłowo mocowania galeryjek hamujących śnieg na powierzchni dachu,

o       wykonanie naprawy uszkodzonych na sutek przecieków  tynków, powierzchni ścian, itp.

Prace naprawcze dotyczą wszystkich rynien koszowych połaci dachowej obiektów szkolnych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      spełniają warunki określone w siwz,

d)      przyjmą warunki wyszczególnione w projekcie umowy.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

                                   

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 sierpnia 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141 lub (041) 372-37-20

·          w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 


 Końskie, dn. 11.08.2006 r.

ZP.-341/28/1/2006
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Likwidacja przecieków z dachów w nowo wybudowanym kompleksie Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli”
 
Zamawiający uzupełnienia załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o przedmiar robót na naprawę pokrycia dachowego i elewacji.
Do oferty przetargowej należy załączyć kosztorys ofertowy renowacji tynków i okładzin wewnętrznych oraz naprawy pokrycia dachowego i elewacji.
 
Przedmiar robót na naprawę pokrycia dachowego i elewacji
 
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość
Krot.
Jedn.
Naprawa pokrycia dachowego i elewacji
KNRW 401/545/2
Rozebranie fragmentów pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
25,000
m2
ORGB 202/535/1
(z. VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m 2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach
133,000
m2
ORGB 202/541/2
(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm POZOSTAŁE OBRÓBKI BLACHARSKIE - OBMIAR PO DOKANANIU ODKRYWEK
3,000
m2
KNR 404/506/4
Rozebranie koryta odprowadzającego wody opadowe z blachy
1,200
m2
KNRW 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB
13,000
m2
ORGB 202/534/1
(z. V) Pokrycie dachów o pow. do 100m 2 papą zgrzewalną
13,000
m2
ORGB 202/534/3
(z. V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną
4,000
m2
KNR AT- 09 0104 – 06
Akcesoria do pokryć dachowych –płotek przeciwśniegowy wykonany z kątownika stalowego 20x20x2mm oraz z przetłoczonych szczebli. Całość zgrzewana i ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo w kolorze ceglastym. Wym. drabinki 2000x200 lub 3000x200mm
336,000
m
KNR 401/731/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych o pow. do 1 m 2 w 1 miejscu
5,000
m2

 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:52:03
Redaktor: Administrator