Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Dokumentacja niezbędna do budowy ulic Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich.CPV – 74.23.20.00-4


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.

Dokumentacja ma obejmować roboty przygotowawcze i budowę :

a) ulicy Kościeliskiej

 • o długości około 560m, jedna jezdnia o szerokości 5,0m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

 • obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;

 • kanalizacji deszczowej ;

b) ulicy Folwarcznej

 • o długości około 700m, jedna jezdnia o szerokości 6,0m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR II;

 • odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

 • obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;

 • kanalizacji deszczowej ;


Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowychTermin realizacji zamówienia: 12 tygodni od daty podpisania umowy.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • przyjmują warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

   1. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

   5. Wykaz projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.


Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 23 sierpnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 sierpnia 2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

 • w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 146.

 • w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:01:37
Redaktor: Administrator