Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 
 
Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
„Dostawę, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich”
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniają warunki określone w siwz,
d) przyjmą warunki wyszczególnione w projekcie umowy,
e) wykonali co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu elektronicznego systemu obsługi klienta dla pływalni.
 
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia.
Wadium – nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2006 r o godz: 9 00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 sierpnia 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
· w zakresie przedmiotu zamówienia – Zbigniew Stańczyk, tel. (0-41) 372-90-60,
· w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137
fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,
 
 

 
ZP.-341/33/1/2006                                                                Końskie, dn. 22.08.2006 r.
 
Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich”
 
Informuję, że od jednego z wykonawców pytania, na które udziela się odpowiedzi:
Pyt.
Czy system ma być wyposażony w 2 szt. bramek uchylnych sterowanych /wg. elementów stanowiska kasowego/ czy w bramkę uchylną sterowaną i kołowrót z czytnikiem /wg. kontroli wejścia/wyjścia/?
Odp.
W SIWZ (str. 4) – Kontrola wejścia/wyjścia Zamawiający określił, że system ma być wyposażony w:
- bramkę tripod wejściowy ze stali nierdzewnej z wbudowanym czytnikiem transponderów,
- bramkę uchylną ze stali nierdzewnej przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i grup zorganizowanych. Bramka tripod w przypadku braku zasilania powinna się automatycznie otworzyć.
Pyt.
Czy komputer kasowy ma posiadać urządzenie archiwizujące?
Odp.
Komputer kasowy ma posiadać urządzenie archiwizujące.
Pyt.
Czy wymagane jest dostarczenie drukarki fiskalnej lub użytkownik posiada drukarkę fiskalną, jeżeli tak to, jaką?
Odp.
Nie jest wymagane dostarczenie drukarki fiskalnej. Użytkownik posiada drukarkę POSNET OF.
Pyt.
Czy wymagane jest dostarczenie drukarki lub użytkownik posiada drukarkę, jeżeli tak to, jaką?
Odp.
Wymagane jest dostarczenie drukarki
Pyt.
Czy użytkownik jest świadom, że przy zastosowaniu elektrozaczepów do sauny, zamiast bramki kołowrotowej dwukierunkowej, brak jest możliwości pełnej kontroli przejść klientów?
Odp.
Użytkownik jest świadom wyżej przedstawionej sytuacji, jednak zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pyt.
Czy wymagane jest dostarczenie karnetów transponderowych /abonamentowych/, jeżeli tak to, jaką ilość?
Odp.
Nie jest wymagane dostarczenie karnetów transponderowych/abonamentowych.
Pyt.
Czy realizacja niniejszego zamówienia ma się odbywać przy ruchu ciągłym czy w przerwie technologicznej, proszę podać okres przerwy?
Odp.
Realizacja przedmiotowego zadania ma odbywać się w ruchu ciągłym.
Pyt.
Jaki czas inwestor przewiduje na realizację zadania /brak jest w załączniku D daty zakończenia realizacji, choć w punkcie 8.9 specyfikacji mówi się o terminie wykonania/.
Odp.
Termin wykonania (realizacji) zamówienia wynosi 7 dni licząc od daty podpisania umowy. Zamawiający określił to w rozdziale A SIWZ – „Przedmiot i termin wykonania zamówienia”, jak również w pkt 5 rozdziału 4 SIWZ – „Formularz oferty przetargowej”.
 

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:05:55
Redaktor: Administrator