Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich”

CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.14.10-1;

45.26.12.10-9; 45.26.13.00-7; 45.31.00.00-3; 45.33.11.00-7.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub za zaliczeniem pocztowym (cena SIWZ – 30,00 zł).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w Końskich, przy ulicy Warszawskiej 46 obejmujących ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego.

Termomodernizacja dotyczy budynku 5-kondygnacyjnego o następujących parametrach:

o      wysokość budynku – 14,85 m

o      kubatura – 6 228 m3

o      powierzchnia użytkowa – 1 885 m2

o      powierzchnia zabudowy – 450,34 m2

W zakres zamówienia wchodzi:

-        ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu  – 1 433,691 m2

-        ocieplenie stropodachu – 415,00 m2

-        wykonanie obróbek blacharskich – 280,13 m2

-        wymiana stolarki okienno-drzwiowej – 330,20 m2

-        wymiana instalacji odgromowej – 262,78 m

-        montaż zaworów termostatycznych z głowicami – 137 szt.

-        płukanie instalacji c.o.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 56 dni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b)      Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c)      Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych   i elektroenergetycznych).

d)      Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania (w tym walec statyczny samojezdny 4-6 t; walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t; walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t; zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h; wyciąg; żuraw okienny przenośny 0,15 t; środek transportowy; betoniarka 150 dm3; wibrator powierzchniowy; rusztowanie rurowe; rozkładarka mas bitumicznych 7m; piła do cięcia kostki).

e)      Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podst. następujących dokumentów:

1)      Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, że wykonawca:

·         posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,

·         posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

·         nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

2)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)      Informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)      W przypadku podmiotów zbiorowych aktualnej informacji właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5)      Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)      Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem przedstawionym na str 21 SIWZ „załącznik nr 6 do oferty przetargowej”)

7)      Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, (zgodnie ze wzorem przedstawionym na str 22 SIWZ „załącznik nr 7 do oferty przetargowej”)

8)      Wykazu sprzętu (w tym walec statyczny samojezdny 4-6 t; walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t; walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t; zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h; wyciąg; żuraw okienny przenośny 0,15 t; środek transportowy; betoniarka 150 dm3; wibrator powierzchniowy; rusztowanie rurowe; rozkładarka mas bitumicznych 7m; piła do cięcia kostki)

9)      Dokumentu potwierdzający wpłatę wadium,

10)  Kosztorysu ofertowego w układzie szczegółowym,

11)  Harmonogramu rzeczowo-finansowy,

12)  Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

Wadium – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

 

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

                                   

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie przedmiotu zamówienia – Paweł Mackiewicz, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141 lub (041) 372-37-20

·          w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl,

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 sierpnia 2006 r.

 

 


  

Końskie, dn. 13.09.2006 r.

ZP.-341/30/1/2006 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku mieszkalnego

przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich”

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pyt. 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie punktu „2.2i” Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy on wykazu sprzętu a w szczególności: walec samojezdny 4-6 t; walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t; walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t; zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h; rozkładarka mas bitumicznych 7 m . mowa o danym sprzęcie jest także w punkcie „10g” Formularza ofertowego.

Proszę o wyjaśnienie kwestii użycia danego sprzętu podczas prowadzonych prac termomodernizacyjnych.

Odp.

Użycie sprzętu określonego w pkt. 3 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w głównej mierze zależeć będzie od sposobu prowadzenia przez Wykonawcę prac objętych przedmiotowym zamówieniem, zorganizowania transportu budowlanego oraz zlokalizowania zaplecza budowlanego.

Ponadto z uwagi na bliskość drogi od obiektu, na którym mają być prowadzone prace może zaistnieć konieczność naprawy uszkodzonej przy realizacji umowy drogi, co przewidział Projektant zamieszczając w/w sprzęt w specyfikacjach technicznych.

 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:08:21
Redaktor: Administrator