Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego

w Rogowie wraz  z realizacją tego zadania.

CPV – 45.23.31.40-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych decyzji i przebudowa ulicy Kozubskiego w Rogowie na długości ok. 200 mb – etap II.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności :

–        wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót oraz uzyskania zezwolenia w formie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym ;

–        przebudowa ulicy o długości około 200m, jedna jezdnia o szerokości  5,0 m klasy L, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I ;

–        odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

–        wykonanie projektów organizacji ruchu: docelowego i tymczasowego (na czas realizacji robót), zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem (Starostwo Powiatowe w Końskich

–        inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia:  31 października 2006r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

·        spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·        spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

·        przyjmują warunki określone w projekcie umowy

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

5.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

6.    Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zadania, a w tym: walec stalowy, zagęszczarka, samochód skrzyniowy do przewozu materiału, samochód samowyładowczy.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:   

·        cena – 70 %

·        termin  wykonania zadania –30%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia  2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia  2006r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                     z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski –  Wydział Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 146.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga – Zamówienia Publiczne tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:09:24
Redaktor: Administrator