Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 
 
 
Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie,
2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej
w Końskich,
3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich,
4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.
CPV – 74.23.20.00-4
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących dokumentacji projektowych:
 
Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania odwodnienia terenu w obrębie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej w Nieświniu gmina Końskie.
Dokumentacja ma obejmować roboty przygotowawcze i budowę :
odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Brzozowej, Partyzantów i Piaskowej;
rowu otwartego bądź ewentualnie rowu krytego celem przeprowadzenie wody z w/w zastoiska do oczka wodnego znajdującego się na gruntach wspólnoty wiejskiej w m. Nieświń;
 
Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich
Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja niezbędna do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na:
- poszerzeniu jezdni drogi dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich do parametrów drogi klasy D (dojazdowa) – szerokość jezdni min. 5 m ,
- budowie parkingu dla samochodów osobowych z wydzielonym miejscem dla autobusu wzdłuż drogi jw.,
 
Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Słonecznej i Cichej w Końskich
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Słonecznej i Cichej w Końskich.
Dokumentacja ma obejmować:
a) budowę ulicy Słonecznej
o długości około 122 m , jedna jezdnia o szerokości 4,5 - 5,0 m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR I;
odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnego;
obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;
b) budowę ulicy Cichej
o długości około 148 m , jedna jezdnia o szerokości do 4,5 m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR I;
odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnego;
obustronnych chodników (opasek) o szerokości do 0,5m;
 
Zadanie nr 4 – Opracowanie d okumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich.
Dokumentacja ma obejmować roboty przygotowawcze i budowę :
a) ulicy Kościeliskiej
· o długości około 560m, jedna jezdnia o szerokości 5,0m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR I;
· odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;
· obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;
· kanalizacji deszczowej ;
b) ulicy Folwarcznej
· o długości około 700m, jedna jezdnia o szerokości 6,0m klasy D, v p =30 km/h, kategoria ruchu KR II;
· odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;
· obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;
· kanalizacji deszczowej.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od daty podpisania umowy.
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa projekty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:
a) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
c) Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
e) Wykazu projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
Wadium – nie jest wymagane
 
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)
 
Termin składania ofert upływa dnia 01 września 2006 r o godz: 9 00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 września 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
· w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146 lub (041) 372-37-20
· w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137
fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,
Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:10:24
Redaktor: Administrator