Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 
 
Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
„Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie”
CPV – 74.23.22.20-2
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów. Na przedmiot zamówienia składają się następujące opracowania:
Zadanie Nr I – kanalizacja sanitarna w oparciu o koncepcję wstępną budowy kanalizacji sanitarnej wariant II i deszczowej w miejscowości Rogów będącą załącznikiem do SWIZ:
· projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
· projekt budowlany i technologiczny przepompowni ścieków
· projekt budowlany zasilania energetycznego przepompowni
· projekt budowlany rurociągów tłocznych:
· projekty wykonawcze dla opracowań jw.
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
· przedmiary robót dla opracowań jw.
· kosztorysy inwestorskie dla opracowań j.w.
· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· aktualizacja map zasadniczych w skali 1 : 500 do celów projektowych kanalizacji i nawierzchni ulic dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej i przebudowy nawierzchni ulic.
· studium wykonalności inwestycji
· raport oddziaływania na środowisko, w przypadku jego zażądania przez organ wydający decyzję środowiskową.
Zadanie Nr 2 – przebudowa nawierzchni dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych
o projekt budowlany nawierzchni dróg
o projekt budowlany odwodnienia projektowanych nawierzchni.
o projekty wykonawcze w/w opracowań.
o specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
o przedmiary robót dla opracowań jw.
o kosztorysy inwestorskie dla opracowań jw.
o informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
o studium wykonalności inwestycji
o operat wodno-prawny na odprowadzenie wód z nawierzchni ulic.
o mapy sytuacyjne podziału nieruchomości przewidzianych projektem budowlanym do wykupu przez Inwestora służących do wydania administracyjnej decyzji zatwierdzającej ten podział (uzgodnić w fazie roboczej z Wydziałem UMiG prowadzącym sprawę zatwierdzenia podziału)
o projekt organizacji ruchu uzgodnionego w Starostwie Powiatowym w Końskich.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
Pożądany termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
a) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych i drogowej),
b) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podst. następujących dokumentów:
1) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, że wykonawca:
· posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,
· posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
4) W przypadku podmiotów zbiorowych aktualna informacja właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych i drogowej), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,
7) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg po wykonanych robotach kanalizacyjnych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
8) Dokument potwierdzający wpłatę wadium,
9) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.
Wadium – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)
 
Termin składania ofert upływa dnia 20 września 2006 r o godz: 9 00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 września 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
· w zakresie przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141 lub (041) 372-37-20
· w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137
fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,
Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 sierpnia 2006 r.
 
 

ZP.-341/32/1/2006                                                           Końskie, dn. 15.09.2006 r.                                                                       Otrzymują uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich budynków mieszkalnych i przebudowę nawierzchni ulic wraz z ich odwodnieniem po wykonanych robotach kanalizacyjnych dla miejscowości Rogów gmina Końskie”Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęło pytanie, na które udziela się odpowiedzi:


Pyt. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w SIWZ dla inwestycji zamieszczonego na str. 3 dotyczącego zadania nr 2.

Czy zapis mówiący o wykonaniu map sytuacyjnych podziału nieruchomości przewidzianych projektem budowlanym do wykupu przez Inwestora służących do wydania administracyjnej decyzji zatwierdzającej ten podział – pociąga za sobą konieczność uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów przeprowadzenia tych podziałów (jeżeli tak, to jaką należy przyjąć orientacyjną ilość działek do wydzielenia) czy też do obowiązku Projektantów należeć będzie przedstawienie jedynie projektu podziału nieruchomości przewidzianych do wykupu przez Inwestora (bez kosztów przeprowadzenia wydzielenia).


Odp.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty przeprowadzenia podziału nieruchomości przewidzianych projektem budowlanym do wykupu przez Inwestora służących do wydania administracyjnej decyzji zatwierdzającej ten podział. Orientacyjną ilość działek do wydzielenia Wykonawca obliczy analizując załączoną do SIWZ koncepcję wstępną budowy kanalizacji sanitarnej.
 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:11:26
Redaktor: Administrator