Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Remonty ulic i dróg gminnych w 2006 r.  

CPV – 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 137), w godz. 730 – 1530, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 10,00 zł.

 

Przedmiotem zamówienia są remonty dróg i ulic na terenie miasta i gminy Końskie   w technologiach określonych odrębnie w 3 następujących zadaniach::

Zadanie nr 1 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltowa na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową,

Zadanie nr 2 – remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo – żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem,

Zadanie nr 3 – wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym lub żużlem  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.03.2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-       spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym jedna osoba z uprawnieniami do nadzorowania robót drogowych)

-       wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty, odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn:

·        dla zadania nr 1 – dwie roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową,

·        dla zadania nr 2 – dwie roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni tłuczniowo-żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem,

·        dla zadania nr 3 – dwie roboty polegające na wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym lub żużlem.

-       dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, a w tym:

·        dla zadania nr 1 – recykler, remonter, walec, płyta wibracyjna, piła mechaniczna

·        dla zadania nr 2 – samochód ciężarowy, walec do 2t, płyta wibracyjna

·        dla zadania nr 3 – szmochód ciężarowy, spycharka lub równiarka, walec

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4 SIWZ.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 marca 2006 r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Tadeusz Pasiński, tel. (0-41) 372-32-49  wew. 146.

·          w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/06 13:35:04
Redaktor: Administrator