Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn. „Zakończenie zwodociągowania gminy Końskie””

 

CPV – 74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla Projektu "Zakończenie zwodociągowanie Gminy Końskie" dla miejscowości:

Zadanie nr 1 - miejscowość Sielpia Jastrząbek - sieć wodociągowa Ø 160 mm - mb. 1 500

Zadanie nr 2 – miejscowość Niebo - Piekło - sieć wodociągowa Ø 160 mm - mb. 5 250

Zadanie nr 3 - Końskie ul. Grzybowa - sieć wodociągowa Ø 160 mm - mb. 675

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2006 r.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych),

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji budowy sieci wodociągowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

· Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

· Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

· Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,

· Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu koncepcji budowy sieci wodociągowej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

· Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2006r. o godz: 10 30 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

· w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:16:13
Redaktor: Administrator