Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy”

 

CPV – 74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przebudowy lub rozbudowy istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Kornicy wraz z renowacją kolektora kanalizacji sanitarnej dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2006 r.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (posiadającymi uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności: instalacji sanitarnych),

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji budowy (przebudowy) oczyszczalni ścieków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

· Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

· Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

· Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane, projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych), oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,

· Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu koncepcji budowy (przebudowy) oczyszczalni ścieków, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

· Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2006r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

· w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30Końskie, dn. 12.09.2006 r.

ZP.-341/37/1/2006

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni ścieków w Kornicy”

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy jest możliwość uzyskania planu zagospodarowania terenu istniejącej oczyszczalni z naniesionymi istniejącymi obiektami? Plan taki jest niezbędny w związku z koniecznością załączenia do oferty wstępnego projektu zagospodarowania terenu.

Odp.

Plan zagospodarowania stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pyt. 2

Czy na dzień dzisiejszy posiadają Państwo odbiorcę osadu z oczyszczalni, z którym przewidywalibyście współpracę w przyszłości, po modernizacji oczyszczalni?

Odp.

Nie ma takiego odbiorcy osadu

Pyt. 3

Z uwagi na fakt, że brak jest jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia i poszczególne zadania, które można uznać za wchodzące w skład niniejszego zamówienia są opisane w sposób niejednozanaczny w różnych punktach SIWZ, uprzejmie proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z naszym domniemaniem przedmiotem zamówienia są:

- przygotowanie materiałów do wykonania koncepcji, w tym m.in. zamówienie mapy terenu objętego inwestycją

- wykonanie ekspertyzy obiektów oczyszczalni ścieków

- wykonanie ekspertyzy klektora doprowadzającego ścieki ( do wyceny tego zadania niezbędna jest informacja dotyczaca długości kolektora objętego zadaniem)

- wykonanie koncepcji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz modernizację kolektora ścieków

- uzgodnienie przedstawionej koncepcji

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej

- wykonanie raportu oddziaływania oczyszczalni na środowisko

Szczegółowe ustalenie zakresu przedstawionej ma wpływ na wycenę poszczególnych prac, a w efekcie wpływa na ostateczną cenę zawartą w ofercie i stanowiacą podstawę wyboru wykonawcy

 Odp.

Przedmiot zamówienia został jednoznacznie określony w siwz. Obejmuje on również wszystkie elementy wymienione w pytaniach.

Długość kolektora objętego zadaniem 3 500 m , (wykonany z betonu, średnica 500 mm ).

 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:18:49
Redaktor: Administrator