Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„W ymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie .

 

CPV – 45.26.12.10-9

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej budynku remizy OSP w Bedlnie, obejmująca wykonanie robót:

➢ rozbiórkowych istniejącego pokrycia z płyt azbestowo – cementowych, rynien i rur z blachy oraz utylizacja płyt azbestowo – cementowych,

➢ pokrywczych – wymiana krokwi, płatwi, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, pokrycie blachą powlekaną np. trapezową wraz z obróbkami blacharskimi, montaż rynien dachowych i rur spustowych,

➢ wymiana stolarki okiennej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

· spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

· dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy)

· wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

3. Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim charakterem i złożonością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

5. Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień, oraz kserokopią potwierdzającą przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

6. Zezwolenia wydanego przez Starostę Powiatu Koneckiego (decyzja) zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r.(Dz. U. 04.71.649) w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu koneckiego.

7. Kosztorysu ofertowego

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 14 września 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 września 2006r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

· w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:20:13
Redaktor: Administrator