Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na 

 

„Przebudowa drogi gminnej w Gatnikach  gm. Końskie.

 

CPV – 45.23.32.20-7

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiot zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 169 w m. Gatniki w km

0 + 000 ÷ 0 + 945 tj. na długości  945 m oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 728 i drogi gminnej o nr ew. gr. 169 wraz z realizacją ww. projektu

Roboty będą polegały na :

odspojeniu krawędzi jezdni z zanieczyszczeń, zalegającej trawy i darni

wyrównaniu, nadaniu odpowiednich spadków poprzecznych istniejącej podbudowy,

wyrównaniu podbudowy kruszywem 0/31,5 ,

wyrównaniu podbudowy masą z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 (3 cm),

ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowej grubości 4 cm,

uzupełnieniu poboczy kruszywem 0/31,5,

regulacji pionowej studni kanalizacyjnych oraz skrzynek wodociągowych,

wykonaniu projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 728 i drogi gminnej o nr ew. gr. 169 wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego wg ww. projektu.

 

 Pożądany termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa,

Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania a w tym: wytwórnia mas bitumicznych (WMB), układarka masy bitumicznej, walce – stalowe, ogumione, równiarka

Kosztorys ofertowy.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:  

cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2006 r o godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 września 2006r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski –  Wydział Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 146.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga – Zamówienia Publiczne tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:21:39
Redaktor: Administrator