Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej w Sierosławicach

 gm. Końskie”

 

CPV-45.45.00.00-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej w Sierosławicach gm. Końskie.

Zakres prac obejmuje:

wymianę dotychczasowej posadzki                           – 96m2

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej                       – 14m2

wykonanie nowego pokrycia dachowegowraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi     - 125 m2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:  5 tygodni  od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:             cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 19 września 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2006r. o godz: 9.30 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz   z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji , tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga  tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 11:24:03
Redaktor: Administrator