Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego

przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich”

 

CPV – 45.42.11.00-5; 45.32.10.00-3; 45.32.40.00-4; 45.26.14.10-1; 45.26.12.10-9; 45.26.13.00-7; 45.31.00.00-3; 45.33.11.00-7.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub za zaliczeniem pocztowym (cena SIWZ – 30,00 zł).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w Końskich, przy ulicy Warszawskiej 46 obejmujących ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego.
Termomodernizacja dotyczy budynku 5-kondygnacyjnego o następujących parametrach:
o wysokość budynku – 14,85 m
o kubatura – 6 228 m 3
o powierzchnia użytkowa – 1 885 m 2
o powierzchnia zabudowy – 450,34 m 2
W zakres zamówienia wchodzi:
- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu – 1 433,691 m 2
- ocieplenie stropodachu – 415,00 m 2
- wykonanie obróbek blacharskich – 280,13 m 2
- wymiana stolarki okienno-drzwiowej – 330,20 m 2
- wymiana instalacji odgromowej – 262,78 m
- montaż zaworów termostatycznych z głowicami – 137 szt.
- płukanie instalacji c.o.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2007 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
d) Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania (w tym: wyciąg jednomaszt elektr. 0,5 t; wyciąg; żuraw okienny przenośny 0,15 t; środek transportowy; betoniarka 150 dm 3 ; samochód dostawczy, samochód dostawczy do 0,9 t; samochód skrzyn. do 5,0 t; samochód skrzyn. 5-10 t; rusztowanie rurowe).
e) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podst. następujących dokumentów:
1) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, że wykonawca:
· posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia,
· posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
4) W przypadku podmiotów zbiorowych aktualnej informacji właściwego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących co najmniej: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem przedstawionym na str 21 SIWZ „załącznik nr 6 do oferty przetargowej”)
7) Wykazu osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia (w tym kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, (zgodnie ze wzorem przedstawionym na str 22 SIWZ „załącznik nr 7 do oferty przetargowej”)
8) Wykazu sprzętu (w tym: wyciąg jednomaszt elektr. 0,5 t; wyciąg; żuraw okienny przenośny 0,15 t; środek transportowy; betoniarka 150 dm 3 ; samochód dostawczy, samochód dostawczy do 0,9 t; samochód skrzyn. do 5,0 t; samochód skrzyn. 5-10 t; rusztowanie rurowe)
9) Dokumentu potwierdzający wpłatę wadium,
10) Kosztorysu ofertowego w układzie szczegółowym,
11) Pełnomocnictwa określającego jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną.
Wadium – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa dnia 26 października 2006 r o godz: 9 00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 października 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
· w zakresie przedmiotu zamówienia – Paweł Mackiewicz, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141 lub (041) 372-37-20
· w zakresie procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137
fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,
Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30
 
Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 września 2006 r.
 
 
 
 
Końskie, dn. 13.10.2006 r.

ZP.-341/46/1/2006

 

Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 46 w Końskich”

 

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu pkt. 6 rozdziału D – Formularz oferty przetargowej. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

„6. Deklarujemy, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie …………………., będzie przekazane zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy”

W załączonym do SIWZ formularzu w w/w punkcie omyłkowo wpisano 10% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co było niezgodne z zapisami pkt. 12.1 rozdziału B SIWZ, oraz § 6 ust. 1 projektu umowy, gdzie mówi się o 5 % zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

 


 

Końskie 20.10.2006 r.

ZP- 341/46/2/2006

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich”

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które po uzgodnieniu
z Projektantem udziela się odpowiedzi:

 

Pyt. 1

W zestawieniu stolarki okien i drzwi 034 i 065 na schemacie są wywietrzniki (lufciki) mimo, że okna będą posiadać nawiewniki higrosterowalne?

Odp.

Pomimo istnienia lufcików należy zamontować nawiewniki higrosterowalne.

 

Pyt. 2

W zestawieniu stolarki okna 065 źle podsumowane jest 4 a powinno być 40 szt.

Odp.

W zestawieniach stolarki 065 nie drukowała drukarka zera – winno być 40szt.

 

Pyt. 3

W książce przedmiarów poz. 15 jest 119,28 m2 a winno być 129,93 m2

Odp.

Należy przyjąć 129,93m2

 

Pyt. 4

W zestawieniu drzwi D1 i D2 wykazują z PCV a w kosztorysie aluminiowe

Odp.

W opisie projektu jest, że drzwi należy wykonać z ciepłego aluminium. W zestawieniu stolarki wystąpił błąd – nie PCV – aluminium.

 

Pyt. 5

Nie podano koloru okien i drzwi

Odp.

Okna w kolorze białym, drzwi w kolorze ciemno brązowym

 

Pyt. 6.

Książka przedmiaru nie przewiduje docieplenia styropianem ekstrudowanym poniżej  ziemi, podać ilość i grubość styropianu ekstrudowanego

Odp.

Nie ma ocieplenia styropianem ekstrudowanym jest jedynie zejście 30 cm poniżej gruntu styropianem EPS 70-040. Uwzględniono go w przedmiarze (ściana zewnętrzna)

 

Pyt. 7

W książce przedmiarów nie ujęto malowania farbą silikatową CT54 ścian i ościeży.

Odp.

Roboty, które mają być wykonane ujęto w przedmiarze i dokumentacji projektowej. Dodatkowych robót nie przewiduje się.

 

Pyt. 8

Styropian frezowany przewiduje się na ścianach równych, a ściany omawianego budynku są wyjątkowo nierówne?

Odp.

Zastosowano stosowne współczynniki w przedmiarze dla styropianu frezowanego.

 

Pyt. 9

Książka przedmiaru robót nie przewiduje szpachlowania i malowania 2x parapetów lastriko farbą olejną.

Odp.

Roboty, które mają być wykonane ujęto w przedmiarze i dokumentacji projektowej. Dodatkowych robót nie przewiduje się.

 

Pyt. 10

Poz. 33 przedmiar przewiduje skuć beton do 3 m2 i głębokość do 1cm, a należy skuwać do 0,3 m2 na głębokość 3cm.

Odp.

Roboty, które mają być wykonane ujęto w przedmiarze i dokumentacji projektowej. Dodatkowych robót nie przewiduje się.


 


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:01:06
Redaktor: Administrator