Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej w Końskich,

2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich,

3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu.

 

CPV – 74.23.20.00-4

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

 

Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej
i Źródlanej w Końskich.

Przedmiotem zamówienia jest :

1. wykonanie koncepcji na budowę ulic: Nowej i Źródlanej w Końskich w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulic Nowej i Źródlanej w Końskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

·        budowę ulicy Nowej:

        długości około 310 m, jedna jezdnia o szerokości 4,5 - 5,0 m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I;

        odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnego oraz ewentualnie budowę kanalizacji deszczowej wraz z możliwością włączenia się w ul. Źródlanej;

        obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;

·        budowę ulicy Źródlanej

        długości około 750 m, jedna jezdnia o szerokości d  5,0m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR I;

        odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych ;

        obustronnych chodników  o szerokości do 2,0m;

        kanalizacji deszczowej ;

        oczyszczalni wód deszczowych

 

Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich

Przedmiotem zamówienia jest kompletna dokumentacja niezbędna do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na:

- poszerzeniu jezdni drogi dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich do parametrów drogi klasy D (dojazdowa) – szerokość jezdni min. 5 m ,

- budowie parkingu dla samochodów osobowych z wydzielonym miejscem dla autobusu wzdłuż drogi jw.,

 

Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Nieświniu”.

Dokumentacja ma obejmować :

        budowę ulicy Strażackiej o długości około 350 m obramowaną obustronnymi krawężnikami betonowymi, jedna jezdnia o szerokości 5,0 m klasy D, vp=30 km/h, kategoria ruchu KR II;

        odwodnienie ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych;

        budowę obustronnych chodników o szerokości do 1,5m;

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Pożądany termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b) Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwa projekty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

a)      Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b)      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

c)      Zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)      Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch projektów, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

e)      Wykazu projektantów przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopie uprawnień tych osób, oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Wadium – nie jest wymagane

 

Kryteria wyboru ofert: cena – 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 października 2006 r o godz: 9 00

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 października 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Michalski, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 146 lub (041) 372-37-20

· w zakresie procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137 fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 08:45:43
Redaktor: Administrator