Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskie
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Zakup wraz z dostawą średniego samochodu pożarniczego

dla OSP w Nieświniu”

 

CPV – 34.14.42.00-0

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 7 30 – 15 30 , lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA i MOD o następujących parametrach:

Podwozie samochodu:

 • napęd 6 x 6
 • moc silnika 110 kW
 • silnik wysokoprężny
 • wspomaganie układu kierowniczego
 • rok produkcji nie starszy niż 1990 r.
 • wyciągarka z liną i hakiem
 • podwozie po naprawie głównej
 • nowe ogumienie

Zabudowa gaśnicza na podwoziu samochodu np. marki Star 266 (lub równoważna marka) musi spełniać warunki określone w uchwale Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nr 56/9/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.

Prace uzupełniające :

 • przebudowa przodu kabiny na szybę panoramiczną
 • montaż zderzaka z reflektorami
 • drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnymi
 • montaż podzderzaka wraz z halogenami
 • montaż po obu stronach nadwozia pożarniczego uchylnych podestów roboczych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) dostarczyli w okresie ostatnich 3 lat co najmniej pięć średnich samochodów pożarniczych po zabudowie,

d) posiadają aktualną pozytywną opinię na średni samochód ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP wydaną przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

a) Oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

c) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw co najmniej pięciu samochodów pożarniczych po zabudowie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

d) Aktualnej pozytywnej opinii na średni samochód ratowniczo – gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP wydaną przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

e) Szczegółowego opisu dostarczanego pojazdu potwierdzający jego zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena – 80 %

okres udzielonej gwarancji – 20 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2006 r o godz: 9 00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 października 2006 r. o godz: 10 00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

· w zakresie przedmiotu zamówienia –Jan Kotas, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 102,

· w zakresie procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49  fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl ,

Informacje można uzyskać w godz: 7 30 -15 30

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 08:44:03
Redaktor: Administrator