Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Końskie.”

 

CPV – – 90.21.20.00-6

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie Nr 1

Utrzymanie ulic i dróg gminnych (wiejskich) przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli.

Zadanie Nr 2

Utrzymanie ulic miejskich przy zastosowaniu solanki lub mieszanki piasku i soli.

Zadanie Nr 3

Utrzymanie ulic miejskich przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.04.2007r..

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

d)      dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania

 

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

5.    Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, a w tym:

Ø      dla zad. nr 1 – co najmniej: 2 pługopiaskarki, 2 pługi średnie, 1 pług ciężki

Ø      dla zad. nr 2 – co najmniej: 1 pługosolarka, 1 pługopiaskarka, 1 pług średni,

Ø      dla zad. nr 3 – co najmniej: 1 pługopiaskarka, 2 pługi średnie,

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2006r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Tadeusz Pasiński – Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga  tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55,

e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

Końskie, dn. 13.10.2006 r.

ZP.-341/49/2/2006

 

Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Końskie.”

 

 

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu w Rozdziale D „Formularz ofertowy” pkt 8 ppkt d.

Wykreśla się ppkt d – Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, – załącznik nr 5.

W SIWZ Rozdział B pkt 2 ppkt 2.2 Zamawiający nie żąda w/w dokumentu.

Zamawiający w Rozdziale D Formularz ofertowy omyłkowo wpisał ppkt d dotyczący wykazu osób.

 


 

Końskie 13.10.2006r.

ZP- 341/49/1/2006 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Końskie..”

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

 

Pyt. 1

Zwracam się z zapytaniem odnośnie SIWZ rozdział B pkt 2 dotyczącym wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym. SIWZ nie wymaga przedstawienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Dz.U.2003 nr 149 poz.1452 z późniejszymi nowelizacjami oraz Prawo o Ruchu Drogowym nakłada na każdego przedsiębiorcę wykonującego usługi transportowe obowiązek posiadania w/w dokumentów.

 

Odp.

Zamówienie pn: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Końskie”, jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

Zamawiający na podst. art. 26 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

W związku z tym, Zamawiający nie ma obowiązku żądania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych oraz Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

 

Pyt. 2

Dlaczego nośnikami pługów odśnieżnych średnich nie mogą być samochody o ładowności powyżej 8t?

 

Odp.

Zapis w SST w rozdziale I pkt 1.4.17 wynika z warunków technicznych nośnika do pługów średnich, gdzie wystarczy samochód ciężarowy do 8t nośności. W związku z powyższym nie zabrania się użyć jako nośnika do pługów średnich samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 8t.

 


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:19:18
Redaktor: Administrator