Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 001240 T Dziebałtów – Stary Kazanów

w km 0 + 000÷0 + 760 tj. na długości 760m.

 

CPV – 45.23.32.20-7

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 001240 T Dziebałtów - Stary Kazanów w km 0 + 000 ÷ 0 + 760 tj. na długości  760 m.

Roboty będą polegały na :

        Rozbiórce jezdni i podbudowy na grubości 20 cm wraz z odwozem na odległość do 2 km oraz wycinką korzeni drzew

        Uzupełnieniu miejsca przełomowego tłuczniem 31,5/63 wraz z zagęszczeniem na grubości 20 cm

        Wyrównaniu podbudowy masą z betonu asfaltowego, ruch KRII, gr. warstwy 2 cm (50 kg/ m2)

        Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, ruch KR II, grubość warstwy 4 cm

        Odspojeniu krawędzi jezdni i pobocza z zalegającej trawy i ziemi na szerokości 0,5 m wraz z odwozem urobku na odległość do 2 km

        Obustronnym uzupełnienie poboczy kruszywem 0/31,5 wraz z zagęszczeniem na całej długości odcinka na szerokości po 0,5 m, średnia grubość do 6 cm

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pożądany termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

e)      dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

5.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa,

6.    Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania a w tym: wytwórnia mas bitumicznych (WMB), układarka masy bitumicznej, walce – stalowe, ogumione, równiarka

7.    Kosztorys ofertowy.

8.    Harmonogram rzeczowo – finansowy.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 25 października 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 października 2006r. o godz: 9.30 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Jerzy Michalski – Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55,  e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:17:22
Redaktor: Administrator