Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare –Brody Nowe.”

 

CPV – 31.50.00.00–1

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii niskiego napięcia w miejscowości Brody polegająca na wykonaniu oświetlenia drogowego przy drodze gminnej relacji Brody Stare – Brody Nowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-         montaż wysięgników rurowych WR-I  50/150  - 14 szt.

-         montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 14 kpl.

-         montaż opraw oświetlenia drogowego o mocy 100 W – 14 szt.

-         montaż skrzynek bezpiecznikowych – 14 szt.

-         montaż przewodu AsXSn 2x25 mm2 – 0,.712 km

-         montaż ograniczników przepięć – 3 szt.

-         montaż skrzynki oświetleniowej SO – 1 szt.

-         montaż zegara astronomicznego – 1 szt.

-           montaż uziomów – 10 m

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20.12.2006r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)      wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

4.    Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym:

Ø     kserokopię uprawnień budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych,

Ø     kserokopię uprawnień do wykonywania prac w technologii pod napięciem (PPN)

5.                       Kosztorys ofertowy.

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 08 listopada 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 listopada 2006r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·        w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Barbara Panek – Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

·        w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga  tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55,  e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:13:23
Redaktor: Administrator