Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

dla wsi Małachów gm. Końskie”

 

CPV – 45.23.21.50-8

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2, w godz. 730 – 1530, lub za zaliczeniem pocztowym, cena 40,00 zł

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Małachów i Wąsosz Stara Wieś o łącznej długości 4 818,0 mb, w tym: Ø 160 mm z rur PE – 4 590,00 mb, Ø 90 mm z rur PE – 228,00 mb i przyłączy domowych szt. 71 o łącznej długości 1 246,00 mb, oraz 4 szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych o wym. 70 cm. X 90 cm. (2 szt. na okres trwania budowy, 2 szt. po zakończeniu budowy).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia – 130 dni licząc od daty podpisania umowy.                    

                                                                                                                  

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b)      nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych,

c)      wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane, które swym charakterem i złożonością odpowiadają przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów                          spełnia/ nie spełnia.

 

Wadium – 23 000,00 zł

 

Kryterium wyboru ofert:          cena  - 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 08 maja 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 maja 2006 r o godz: 1000  w siedzibie Zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·          w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 141, lub (041) 372-37-20.

·          w zakresie dotyczącym procedury przetargowej - Katarzyna Szmit tel. (0-41) 372-32-49,  wew. 137

fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 14.03.2006 r.

i zostało opublikowane w BZP Nr 68 z dnia 20.03.2006 r. poz. 14419.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/20 13:35:17
Redaktor: Administrator