Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

„Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.”

 

CPV – 93.90.00.00-7

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

§         Sporządzanie analiz urbanistyczno – architektonicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.03.164.1588).

§         Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

§         Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

§         Wniesienie korekt do sporządzonych projektów decyzji wynikających z uzgodnień względnie wynikających z uwag zgłoszonych przez zamawiającego.

§         Opracowywanie wyjaśnień do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołań od w/w decyzji.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2007r.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      spełniają wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, Prawo zamówień publicznych

b)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Kserokopia wpisu na listę członków właściwej Izby  Urbanistów lub Architektów o statusie czynnym na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2006r. o godz: 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

·                    w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia –Antoni Wiktorowicz –Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 135, Faks. (0-41) 372-29-55.

·                    w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga  tel. (0-41) 372-32-49, wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

 

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:10:02
Redaktor: Administrator