Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Gmina Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z opracowaniami ekofizjograficznymi,
prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami
skutków finansowych uchwalenia planów obejmujących:
sołectwo Modliszewice oraz sołectwo Sierosławice
gmina Końskie.

 

CPV – 74.25.10.00-3

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- dla obszarów zainwestowanych w skali 1:1000,

- dla pozostałych obszarów, m.in. lasy, rola, itp. w skali 1:5000.

Powierzchnia obszaru opracowania wynosi około:

zadanie 1 –sołectwo Modliszewice 873ha

zadanie 2 – sołectwo Sierosławice 512ha

Opracowania ekofizjograficzne należy wykonać jako podstawowe oraz problemowe, jeżeli w toku prac planistycznych zostaną ujawnione dodatkowe problemy środowiskowe wymagające bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi.

Opracowania ekofizjograficzne należy sporządzić na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych, w tej samej skali, w której mają być wykonane projekty planów.

Granice terenów objętych planami określono na mapach stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego opisu.

Projekty planów winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy.

Projekty planów winny uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz stan prawny, służyć celowi, dla którego zostaną wykonane oraz uzyskać pozytywne opinie gminnej komisji urbanistyczno-architektonidcznej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia:

Przy realizacji przedmiotu zamówienia obowiązują następujące terminy:

-         sporządzenie projektów planów miejscowych w formie gotowej do przedłożenia właściwym organom i jednostkom do opiniowania i uzgodnienia wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz z prognozami skutków finansowych uchwalenia planów i wnioskami o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:

Ø      6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy dla sołectwa Sierosławice

Ø      4 miesiące licząc od daty podpisania umowy dla sołectwa .Modliszewice

-         zajęcie w formie pisemnej stanowiska w sprawach opinii i uzgodnień dokonanych przez jednostki i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektów planów - 7 dni od otrzymania od zamawiającego treści protokołów zaopiniowania i uzgodnienia projektów planów,

-         zajęcie w formie pisemnej stanowiska w sprawach wniesionych uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planu - 7 dni od otrzymania od zamawiającego treści protokołów zaopiniowania i uzgodnienia projektów planów,

-         wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, oraz dokonanie ewentualnych zmian w projektach planów wynikających z uwzględnionych uwag – 7 dni od otrzymania od zamawiającego treści zawiadomienia o uwzględnionych opiniach i uzgodnieniach.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b)      Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c)      Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d)      Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.    Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

2.    Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

3.    Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami wpisu na listę członków właściwej Izby Urbanistów lub Architektów o statusie czynnym na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2006 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2006r. o godz: 1030 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                     z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Antoni Wiktorowicz –Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49,               wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:01:27
Redaktor: Administrator