Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Gmina Końskich

26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

Dokumentacja na przebudowę kuchni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u., elektrycznej, wod – kan., wentylacji mechanicznej oraz dobudowę wejścia i przebudowę więźby dachowej budynku Przedszkola Nr 2 w Końskich przy
ul. Partyzantów 5

 

CPV74.23.22.20-2

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego (pokój nr 37), w godz. 730 – 1530, lub drogą pocztową.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://bip.umkonskie.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji na przebudowę kuchni węglowej na gazową wraz z instalacjami i konstrukcji więźby dachowej oraz dobudowę wejścia budynku Przedszkola Nr 2 w Końskich ul. Partyzantów Nr 5 w celu uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robót.

1.      Dokumentacja winna obejmować:

1.1.Projekty (budowlany i wykonawczy) obejmujące:

Ø       niezbędny zakres adaptacji budowlanych dla potrzeb kuchni gazowej i pomieszczeń socjalnych

Ø      technologię kuchni i zaplecza

Ø      wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Ø      wymianę instalacji c.o. i c.w.u w budynku

Ø      niezbędne adaptacje istniejących instalacji: wod-kan, wentylacji i elektrycznej

Ø      przyłącze kanalizacji sanitarnej technologicznej kuchni

Ø      przebudowę więźby dachowej budynku - zmiana na dach dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej około 400

Ø      dobudowę wejścia do piwnic i kuchni.

oraz

1.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

1.3.Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

1.4.Wszelkie uzgodnienia (w tym: BHP, p-poż., P.S.S.E , ZWiK Końskie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i inne które będą niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robot.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji zamówienia: 14 tygodni od daty podpisania umowy.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a)      Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

b)      Nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c)      Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d)      Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

 

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonywana będzie według kryteriów spełnia/ nie spełnia na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:

1.      Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.      Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4.      Wykaz osób przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień tych osób (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:

o       konstrukcyjno-budowlanej

o       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

o       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

oraz kserokopie potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego,

5.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, które rodzajem i wartością odpowiadają przedmiotowi niniejszego zamówieniu, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

6.Harmonogram rzeczowo – finansowy.

7.Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

 

Wadium – nie jest wymagane.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru ofert:                         cena – 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 08 stycznia 2007 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 stycznia 2007r. o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Ryszard Szczegielniak –Wydział Inwestycji, tel. (0-41) 372-32-49, wew. 141.

w zakresie dotyczącym procedury przetargowej – Dorota Sęga tel. (0-41) 372-32-49,               wew. 137, fax. (041) 372-29-55, e-email: przetargi@umkonskie.pl

Informacje można uzyskać w godz: 730-1530

 


 

ZP- 341/63/1/2006                                                            Końskie 04.01.2007 r.

 

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dokumentacja na przebudowę kuchni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u., elektrycznej, wod – kan., wentylacji mechanicznej oraz dobudowę wejścia i przebudowę więźby dachowej budynku Przedszkola Nr 2 w Końskich przy ul. Partyzantów 5

 

 

Informuję, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania, na które udziela się odpowiedzi:

 

Pyt. 1-4

Czy Zamawiający:

posiada warunki techniczne dostawy gazu na potrzeby planowane budowy nowej  instalacji,

przewiduje budowę przyłącza gazowego

Czy w przypadku braku warunków technicznych dostaw gazu (na które, średni okres wyczekiwania wynosi 2 miesiące), Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania opracowania niniejszej dokumentacji projektowej?

Czy w związku z projektem wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku zamawiający przewiduje wykonanie projektu kotłowni gazowej? Jeśli nie, to z jakiego źródła mają być zasilane w/w instalacje?

Odp.

W 2006 r. dokonano przebudowy istniejącej kotłowni koksowej na gazową wraz z budową

przyłącza gazowego. W ramach budowy wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową wykonano odejście instalacji przewidzianej do zasilania kuchni i od tego miejsca należy opracować projekt wewnętrznej instalacji gazowej wewnętrznej. Instalacje c.o. i c.w.u będą zasilane z kotłowni gazowej wykonanej w 2006 r.

 

Pyt. 5

Czy Zamawiający posiada opinię konserwatorską na temat planowanej przebudowy?

 

Odp.

Na chwilę obecną wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i  w najbliższym czasie  zamierza się przesłać projekt tej decyzji do uzgodnienia  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.

 

Pyt. 6

Proszę o podanie przybliżonej powierzchni , kubatury, ilości kondygnacji istniejącego obiektu?

Odp.

Pow. użytkowa - 430 m2, budynek parterowy częściowo podpiwniczony.

 

Pyt. 7

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę /opinię konstruktora  na temat planowanej przebudowy?

Odp.

Nie posiadamy ekspertyzy bądź opinii. Nadmieniamy, że  stosownie do § 206 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zamierzana przebudowa obiektu Przedszkola Nr 2 wymagać będzie przedłożenia do wniosku o wydanie pozwolenia na przebudowę ekspertyzy technicznej bądź opinii.

 

Pyt. 8

Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku przedszkola bądź inwentaryzację w/w obiektu.?

Odp.

Nie posiadamy dokumentacji archiwalnej. Jesteśmy w posiadaniu  wstępnej koncepcji technologii kuchni i zaplecza podlegającej zaopiniowaniu przez służby sanitarne oraz przekażemy do wykorzystania dokumentację budowlaną na przebudowę kotłowni i elektroniczną wersję inwentaryzacji pod potrzeby przebudowy kotłowni.

Uwaga: w przypadku negatywnej opinii o braku możliwości przebudowy konstrukcji więźby

dachowej  wynagrodzenie umowne ulegnie zmniejszeniu o koszt opracowania projektu więźby dachowej.

 

Pyt. 9

Czy Zamawiający w SIWZ oraz w załączonej umowie nie popełnił omyłki pisarskiej - umowa

§ 8 pkt.2 a i b ?

Odp.

Nie popełniono  omyłki i podtrzymujemy swoje stanowisko określone w projekcie umowy  odnośnie wysokości  naliczania kar umownych.

W przypadku niezawinionej przez projektanta zwłoki w pracach projektowych spowodowanej oczekiwaniem na wydanie decyzji administracyjnych lub uzgodnień czas na wykonanie dokumentacji będzie przedłużony.

 

Uwaga: w cenę ofertową wliczyć projekt wymiany instalacji elektrycznej w całości budynku Przedszkola. 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/27 13:00:03
Redaktor: Administrator