Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 26-200 Końskie ul. Łazienna 8

2.      Zamawiający na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony o  wartości do 60 000 euro na zakup: Pojazdu specjalistycznego służącego do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10-6

3.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip.umkonskie.pl lub dostarczona nieodpłatnie na wniosek zainteresowanych w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

4.      Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 20 czerwca 2006 r. do godziny 11°°.

5.      Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12°°.

6.      Termin wykonania zamówienia – 90 dni od daty podpisania umowy.

7.      Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

8.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

9.      Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert – zgodnie ze siwz.

10.  Kryteria wyboru ofert: cena, okres gwarancji.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11.  Osoba do kontaktu: Zbigniew Paluch tel. 041-3723497.

 

 

 

Z/1/2006

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I.

 

1.       Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 26-200 Końskie ul. Łazienna 8  Tel. 041-3723497 e-mail pgk@complex.com.pl.

 

2.       Oznaczenie postępowania                         – Z/1/2006.

 

3.       Tryb postępowania – przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4.       Przedmiot zamówienia – pojazd specjalistyczny służący do odbioru  transportu odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.14.45.10-6

 

5.       Termin realizacji zamówienia- 90 dni od daty podpisania umowy.

 

6.       Sposób przygotowania ofert  -  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać oferowaną cenę, okres gwarancji, termin wykonania oraz wymagane dokumenty zgodnie ze SIWZ.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz adnotacją „przetarg - nie otwierać przed 20 czerwca 2006 r.  godz. 12:00”.

 

7.       Miejsce i termin składania ofert- oferty należy składać drogą pocztową lub doręczyć w siedzibie Zamawiającego w Końskich przy ul. Łaziennej 8 do dnia 20 czerwca 2006 r. godz. 11:00.
Oferta otrzymana po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

8.       Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści siwz- zamawiający odpowie na piśmie a pisemne zapytanie złożone przez wykonawcę.
Zapytanie winno wpłynąć w terminie minimum 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji.

 

9.       Sposób komunikowania stron- wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania przekazywane będą drogą pocztową lub za pomocą faksu.

 

10.   Termin związania złożoną ofertą  - 30 dni od daty składania ofert. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o dalsze 30 dni.

 

11.   Miejsce i termin otwarcia ofert: oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu  20 czerwca 2006 roku o godzinie 12:00.

 

12.   Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert: - otwarcie ofert jest jawne.
Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

 

 

Część II.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne:

-          pojazd fabrycznie nowy z zamontowanym hakiem holowniczym do holowania przyczepy o masie całkowitej 3 tony.

 

-          dopuszczalna masa całkowita                           -  do 7,0 ton.

 

-          długość pojazdu maksymalnie                           -  6500 mm.

 

-          szerokość pojazdu maksymalnie                       -  2200 mm.

 

-          wysokość pojazdu                                             -  maksymalnie 3000 mm.

 

-          silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim o mocy nie mniejszej niż 110 KM i emisją spalin zgodną z EURO 3.

 

-          kabina kierowcy                                                 - trzyosobowa.

 

-          układ hamulcowy z dwoma niezależnymi obwodami i układem ABS.

 

-          wspomaganie układu kierowniczego.

 

-          pojemność skrzyni ładunkowej                          - minimum 6 m³.

 

-          masa przewożonych odpadów                          -  minimum 2000 kg.

 

-          urządzenie załadowcze boczne prawe przystosowane do załadunku pojemników o pojemności od 110 do 360 litrów.

 

-          sposób ugniatania odpadów  - hydrauliczny płytowy - stopień zgniotu od 2 do 5.

 

-          świadectwo homologacji kompletnego pojazdu wydane na podstawie art. 4 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515).

 

 

Część III.

 

1.              Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy – wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy PZP.

 

2.              Dokumenty, jakie winni złożyć Wykonawcy:

 

          a/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt 1 Część III SIWZ

          b/ aktualny wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

 

Część IV. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

  1. Opis sposobu obliczania ceny – cena oferty musi być ceną brutto, wyrażoną do dwóch miejsc po przecinku.

 

      Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

 

Część V.  Kryteria oceny ofert.

 

1.Ocena Wykonawców i ofert:

   a/  Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 24 PZP zostaje wykluczony z postępowania.

   b/  Zamawiający odrzuci ofertę, wobec której zachodzą przesłanki z art. 89 Ustawy  PZP, a w szczególności gdy nie zawiera ona informacji wymaganych w SIWZ..

   c/  Zamawiający ma prawo poprawić oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe.

   d/  Zamawiający ma prawo żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

    a/ Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie kryterium ceny oraz długości okresu gwarancji.

 

 

       W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:

 

       Liczba punktów = najniższa cena x 85 pkt podzielone przez cenę oferty ocenianej

 

        W kryterium „gwarancja” zastosowany zostanie wzór :

        Liczba punktów = oferowany okres gwarancji    x   15pkt podzielone przez najdłuższy okres gwarancji

 

   b/  Za najkorzystniejszą wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

 

Część VI

 

1.  Unieważnienie postępowania:

 

     Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP. W zawiadomieniu

     o unieważnieniu postępowania podane zostaną przyczyny faktyczne i prawne.

 

2.  Udzielenie zamówienia:

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom.

 

Część VII

 

Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Część VIII

Istotne postanowienia umowy

  1. Strony umowy
  2. Przedmiot umowy - pojazd specjalistyczny służący do odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  3. Cena
  4. Termin wykonania umowy- 90 dni
  5. Okres gwarancji
  6. Warunki płatności-przelew w ciągu  dni po realizacji dostawy
  7. Inne

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/06/06 09:06:58
Redaktor: Administrator