Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni mola w Sielpi gmina Końskie” na wykonawcę została wybrana firma

 

DROG-INŻ Bińczyk, Buchalski, Słomecki

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 96.

 

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ważną ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu.

 Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 92 557,74 zł

 

W prowadzonym postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę Zakładu Robót Drogowych BRUKBUD W.B. Sieśkiewicz 25-637 Kielce, ul. Dewońska 13/39.

Podstawę odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami). Oferta jest niezgodna z ustawą pzp i została złożona przez wykonawcę wykluczonego  z udziału w postępowaniu, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, tj. przedsiębiorcę Sieśkiewicz Włodzimierz Jan Zakład Robót Drogowych BRUKBUD  i przedsiębiorcę Sieśkiewicz Barbara Maria Zakład Robót Drogowych BRUKBUD. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy – prawo zamówień publicznych jest obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo to jak określa rozdział B pkt. 2.7 winno być dołączone do oferty. Brak przedmiotowego pełnomocnictwa powoduje, że oferta jest niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych.  

Wykluczenie wykonawcy nastąpiło na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W ofercie brakuje dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że każdy z wykonawców odrębnie składa dokumenty podmiotowe (tj. te które w SIWZ określone zostały w rozdziale B pkt 2.2 c i d w związku z punktem 2.6 rozdziału B SIWZ). W ofercie brakuje zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawcy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dołączone jest tylko zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na Zakład Robót Drogowych BRUKBUD z siedzibą w Kielcach.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/06/16 09:55:54
Redaktor: Administrator