Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawa urządzeń zabawowych i ławek wraz z ich montażem na terenie gminy Końskie” na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „UNI – ARCZ”  Arkadiusz Czerwiński,

ul. Wójcicka 8, 04-763 Warszawa.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – ceny, stanowi ofertę najkorzystniejszą

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 31 656,60 zł.

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100).

  

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/07/26 14:01:36
Redaktor: Administrator