Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu” na wykonawcę wybrano

 

mgr inż. arch. Barbarę Brylak – Szymczak, ul. Sowińskiego 4/7, 20-040 Lublin.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – ceny, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

 Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 44 000,00 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące 00/100).

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/10 13:03:37
Redaktor: Administrator