Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Dostawę wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta i gminy Końskie” na wykonawcę została wybrana firma

 

BIN sp. z o. o. 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, ul. Narutowicza 12

 

 

Oferta wybranego wykonawcy spełnia wymogi formalno-prawne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przedmiot zamówienia ustalony w drodze negocjacji odpowiada wymaganiom zamawiającego.

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie:

· zadanie nr 1 – 14 400,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych i 00/100),

· zadanie nr 2 – 27 995,06 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 06/100).

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/30 10:07:00
Redaktor: Administrator