Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż oraz uruchomienie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla Pływalni Miejskiej w Końskich” na wykonawcę została wybrana firma

 

HSK Data Ltd spółka z o. o. 30 -198 Kraków, ul. Godlewskiego 22

 

Oferta wybranego wykonawcy spełnia wymogi formalno-prawne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest jedyną ważną ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 33 998,96 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez BXSYSTEM s.c. ul. Ciasna 7 35-232 Rzeszów.

 

Podstawę odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami). Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykluczenie wykonawcy nastąpiło na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W ofercie brakowało dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i mimo wezwania do uzupełnienia dokumenty te nie zostały złożone.

Oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, tj. przedsiębiorcę Zbigniewa Grzesika Usługi Informatyczne, 35-114 Rzeszów, ul. Korczaka 10/60 i przedsiębiorcę Krzysztofa Molek BXSYSTEM 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 169d/31. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że każdy z wykonawców odrębnie składa dokumenty podmiotowe (tj. te które w SIWZ określone zostały w rozdziale B pkt 2.2 c i d w związku z punktem 2.6 rozdziału B SIWZ). W ofercie brakuje zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzających że wykonawcy nie zalegają z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Do oferty dołączone zostało tylko zaświadczenie z urzędu skarbowego wystawione na spółkę cywilną BXSYSTEM z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kotuli 2.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/07 11:07:16
Redaktor: Administrator