Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na obszarze między ulicami Warszawską i Armii Krajowej, skrzyżowaniem ulic Wojska Polskiego i Lipowej oraz od strony wschodniej wzdłuż linii kolejowej wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.” na wykonawcę została wybrana firma

 

„BUDPLAN” Sp. z o.o.

ul. Kickiego26/10 04-390 Warszawa.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 29 890,00 zł.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/17 10:45:37
Redaktor: Administrator