Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Staszica w m. Sielpia w km 0 + 000 ÷ 0 + 475 tj. na długości 475m”  na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 206 124,78 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/26 14:24:51
Redaktor: Administrator