Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przez osobę wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów” na wykonawcę został wybrany

 

Pan Igor Szupłat

ul. Piłsudskiego 110, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 230,00 zł.
za sporządzenie jednego projektu decyzji.

 

           

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/12/04 14:10:09
Redaktor: Administrator